วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ

 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวสุธาสินี เสียงดี ครูผู้สอนพิการ จัดกิจกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาพิการระดับประถม รายวิชา ภาษาไทย โดยครูอธิบายเนื้อหาและมอบหมายใบงานให้นักศึกษาทำที่บ้านนักศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น